شما یادتون نمیاد!

شما یادتون نمیاد!
…. راستش هیچ کسی یادش نمیاد…
کمال رستمعلی در تلگرام نوشت:
شما یادتون نمیاد، سال های ابتدای دهه هفتاد، زمانی که آقای هاشمی رییس جمهور بود، سال های رونق دانشگاه و کرسی های آزاد اندیشی بود؛
هفته ای نبود که دانشگاهی در کشور با حضور نگاه ها و سلیقه های مختلف، جلسات تضارب آرا و گفتگو و بحث برگزار نکند. شور و هیجان و نشاط در دانشگاه ها موج میزد.
شما یادتون نمیاد، اون وقت ها همین جناب آقای رفسنجانی رییس جمهور بود و هم چنان که این روزها از آزادی و کار و اشتغال و دموکراسی سخن می گوید، آن روزها هم اوج فعالیت …

شما یادتون نمیاد!

…. راستش هیچ کسی یادش نمیاد…
کمال رستمعلی در تلگرام نوشت:
شما یادتون نمیاد، سال های ابتدای دهه هفتاد، زمانی که آقای هاشمی رییس جمهور بود، سال های رونق دانشگاه و کرسی های آزاد اندیشی بود؛
هفته ای نبود که دانشگاهی در کشور با حضور نگاه ها و سلیقه های مختلف، جلسات تضارب آرا و گفتگو و بحث برگزار نکند. شور و هیجان و نشاط در دانشگاه ها موج میزد.
شما یادتون نمیاد، اون وقت ها همین جناب آقای رفسنجانی رییس جمهور بود و هم چنان که این روزها از آزادی و کار و اشتغال و دموکراسی سخن می گوید، آن روزها هم اوج فعالیت …
شما یادتون نمیاد!

صبحانه