شهرداری که در جبهه پست گرفت!

شهرداری که در جبهه پست گرفت!
سرویس مقاومت جام نیـوز ؛
می گفت: به مادرم گفتم ننه بلاخره رفتم جبهه و کسی شدم.
مادرم ذوق کرد و گفت: ننه فدات بشه، می دونستم تو آخرش یه چیزی می شی. خب ننه چیکاره شدی حالا؟
گفتم: شهردار!
فداش بشم نذاشت حرف از دهنم دربیاد، کل محله فهمیدن من شهردار شدم.
قربونش برم ننه م نمی دونست شهردار تو جبهه کارش شستن ظرف ها و جارو کردن سنگره!
مادره دیگه… دوست داره بچه ش یه کاره ای بشه!!!

به نقل از کانال تلگرام ی «منور»

شهرداری که در جبهه پست گرفت!

سرویس مقاومت جام نیـوز ؛
می گفت: به مادرم گفتم ننه بلاخره رفتم جبهه و کسی شدم.
مادرم ذوق کرد و گفت: ننه فدات بشه، می دونستم تو آخرش یه چیزی می شی. خب ننه چیکاره شدی حالا؟
گفتم: شهردار!
فداش بشم نذاشت حرف از دهنم دربیاد، کل محله فهمیدن من شهردار شدم.
قربونش برم ننه م نمی دونست شهردار تو جبهه کارش شستن ظرف ها و جارو کردن سنگره!
مادره دیگه… دوست داره بچه ش یه کاره ای بشه!!!

به نقل از کانال تلگرام ی «منور»
شهرداری که در جبهه پست گرفت!

اخبار دنیای دیجیتال