پیامکی که کانون گرم خانواده را سرد کرد

پیامکی که کانون گرم خانواده را سرد کرد
صدیقی-شخصی از طریق تلگرام اقدام به ارسال پیام عاشقانه و ایجاد مزاحمت برای یک مرد می کرد که همسر مرد دریافت کننده پیامک بعد از اطلاع از این موضوع با شوهرش بحث و با حالت قهر و تهدید خانه را ترک کرد. 
به گزارش خبرنگار ما مردی مدعی شد مدتی است شخصی ناشناس با ارسال پیامک عاشقانه و ایجاد مزاحمت تلفنی کانون گرم خانواده وی را به خطر انداخته و همسر وی با اطلاع از ماجرای پیامک های عاشقانه، خانه را با حالت قهر ترک کرده است. وی در باره چگونگی این ماجرا گفت: حدود یک ماهی است که شخصی ناشناس مرتب برایم پیامک عاشقان …

پیامکی که کانون گرم خانواده را سرد کرد

صدیقی-شخصی از طریق تلگرام اقدام به ارسال پیام عاشقانه و ایجاد مزاحمت برای یک مرد می کرد که همسر مرد دریافت کننده پیامک بعد از اطلاع از این موضوع با شوهرش بحث و با حالت قهر و تهدید خانه را ترک کرد. 
به گزارش خبرنگار ما مردی مدعی شد مدتی است شخصی ناشناس با ارسال پیامک عاشقانه و ایجاد مزاحمت تلفنی کانون گرم خانواده وی را به خطر انداخته و همسر وی با اطلاع از ماجرای پیامک های عاشقانه، خانه را با حالت قهر ترک کرده است. وی در باره چگونگی این ماجرا گفت: حدود یک ماهی است که شخصی ناشناس مرتب برایم پیامک عاشقان …
پیامکی که کانون گرم خانواده را سرد کرد

فروش بک لینک قوی

خبرگزاری اصفهان