کابوس حقوق های میلیاردی برای گیرندگانشان/ کمر خم کردن قشر مستضعف در فشار فیش های نجومی

کابوس حقوق های میلیاردی برای گیرندگانشان/ کمر خم کردن قشر مستضعف در فشار فیش های نجومی
هم اکنون به لطف وجود شبکه اجتماعی”تلگرام” سیر افشای بخور بخور دولتی ها حالت صعودی به خود گرفته و دارندگان حقوقهای میلیاردی شب را با کابوس افشای فیش حقوق و دریافتی شان در گوشی های موبایل در و همسایه و فک و فامیل صبح می کنند.

کابوس حقوق های میلیاردی برای گیرندگانشان/ کمر خم کردن قشر مستضعف در فشار فیش های نجومی

هم اکنون به لطف وجود شبکه اجتماعی”تلگرام” سیر افشای بخور بخور دولتی ها حالت صعودی به خود گرفته و دارندگان حقوقهای میلیاردی شب را با کابوس افشای فیش حقوق و دریافتی شان در گوشی های موبایل در و همسایه و فک و فامیل صبح می کنند.
کابوس حقوق های میلیاردی برای گیرندگانشان/ کمر خم کردن قشر مستضعف در فشار فیش های نجومی

مرکز فیلم