چرا شبکه های پیام رسان داخلی شکل نمی گیرد؟

چرا شبکه های پیام رسان داخلی شکل نمی گیرد؟
آمارها گویای آن است که در ایران بیش از ۲۵ میلیون کاربر تلفن هوشمند وجود دارد اما اغلب این افراد در حال استفاده از شبکه های پیام رسان خارجی از جمله تلگرام هستند

چرا شبکه های پیام رسان داخلی شکل نمی گیرد؟

آمارها گویای آن است که در ایران بیش از ۲۵ میلیون کاربر تلفن هوشمند وجود دارد اما اغلب این افراد در حال استفاده از شبکه های پیام رسان خارجی از جمله تلگرام هستند
چرا شبکه های پیام رسان داخلی شکل نمی گیرد؟

لردگان