چرا تلگرام در کشور فراگیر شد؟

مدیرعامل بیسفون با بیان اینکه قطعا مزیت بیسفون «سرعت» آن است، گفت: ناآگاهی ما باعث شد به تلگرام فضا برای رشد بدهیم، حالا بادکنکی را باد کرده ایم و خودمان هم می ترسیم به آن سوزن بزنیم چون صدایش ممکن است اذیتمان کند!

اندروید

خرید غذا