کاسبی پردرآمد در حاشیه عدم حمایت از پیام رسان های داخلی

کاسبی پردرآمد در حاشیه عدم حمایت از پیام رسان های داخلی
پیام رسان تلگرام که جز ایران بازار دیگری ندارد در حال پرکردن جیب سودجویان است. خرید و فروش کانال های تلگرامی درحال گسترش است. آشفته بازاری که بدون نظارت مسئولان در حال گسترش است و معلوم نیست تا به کجا پیش خواهد رفت.
پایگاه خبری ریشه : 
اینترنت و گسترش فضای مجازی و به طبع آن گسترش محصولات مرتبط با این دو مقوله تبدیل به یکی از مباحث روزمره جامعه ما شده است. شاید کمتر کسی هم فکرش را نمی کرد که یک روزی اینترنت و مسائل مرتبط با آن تبدیل به یکی از ملزومات زندگی ما شود. یکی از محصولاتی که اخیراً مورد …

کاسبی پردرآمد در حاشیه عدم حمایت از پیام رسان های داخلی

پیام رسان تلگرام که جز ایران بازار دیگری ندارد در حال پرکردن جیب سودجویان است. خرید و فروش کانال های تلگرامی درحال گسترش است. آشفته بازاری که بدون نظارت مسئولان در حال گسترش است و معلوم نیست تا به کجا پیش خواهد رفت.
پایگاه خبری ریشه : 
اینترنت و گسترش فضای مجازی و به طبع آن گسترش محصولات مرتبط با این دو مقوله تبدیل به یکی از مباحث روزمره جامعه ما شده است. شاید کمتر کسی هم فکرش را نمی کرد که یک روزی اینترنت و مسائل مرتبط با آن تبدیل به یکی از ملزومات زندگی ما شود. یکی از محصولاتی که اخیراً مورد …
کاسبی پردرآمد در حاشیه عدم حمایت از پیام رسان های داخلی

خبر جدید