پاسخ دهید و برنده میلیونی ما لقب بگیرید

پاسخ دهید و برنده میلیونی ما لقب بگیرید
مخاطبای عزیز قصد داریم در این ستون یه کار ویژه براتون انجام بدیم.چیه تعجب کردید؟! فک کردید ما از اوناشیم که فقط می خوایم روزناممون فروش بره و الکی الکی ستون پر کنیم؟
(درست حدس زدید)
چنتا سوال براتون تدارک دیدیم که در صورت پاسخ صحیح به برندگان به قید بخت و اقبال یک فیش حقوقی تا نشده یا معادل آن یه کوه اختلاس کشف نشده و بکر تعلق می گیره :
راهکار شما برای برخورد با فیش های حقوقی سوپر فضایی چیست و آیا چگونه؟
الف : بله خوب است!
ب : فیلتر کردن تلگرام برای جلوگیری از پخش این اخبار و بریدن دست و زبان منتشر …

پاسخ دهید و برنده میلیونی ما لقب بگیرید

مخاطبای عزیز قصد داریم در این ستون یه کار ویژه براتون انجام بدیم.چیه تعجب کردید؟! فک کردید ما از اوناشیم که فقط می خوایم روزناممون فروش بره و الکی الکی ستون پر کنیم؟
(درست حدس زدید)
چنتا سوال براتون تدارک دیدیم که در صورت پاسخ صحیح به برندگان به قید بخت و اقبال یک فیش حقوقی تا نشده یا معادل آن یه کوه اختلاس کشف نشده و بکر تعلق می گیره :
راهکار شما برای برخورد با فیش های حقوقی سوپر فضایی چیست و آیا چگونه؟
الف : بله خوب است!
ب : فیلتر کردن تلگرام برای جلوگیری از پخش این اخبار و بریدن دست و زبان منتشر …
پاسخ دهید و برنده میلیونی ما لقب بگیرید

مرجع توریسم