آرام باشید و پیام هایتان را بفرستید

آرام باشید و پیام هایتان را بفرستید
شهروند| بعد از گزارش افشاگرانه رویترز در ارتباط با هک شدن حساب ۱۵میلیون کاربر ایرانی که درنهایت منجر به مختل شدن ارتباطات برخی افراد صاحب منصب و روزنامه نگاران شده است، شبکه تلگرام بیانیه ای صادر و این خبر را رد کرد. پاول دورف موسس تلگرام نیز در سایت تلگرامی خود این خبر را تکذیب کرد و نوشت که «آرام باشید و پیام هایتان را بفرستید. تأیید دومرحله ای در تلگرام رافعال کنید تا امنیت حساب شما افزایش یابد».ماجرا از این قرار است که رویترز دو روز گذشته با استناد به اطلاعات کالین اندرسون- محقق سایبری و متخصصی در …

آرام باشید و پیام هایتان را بفرستید

شهروند| بعد از گزارش افشاگرانه رویترز در ارتباط با هک شدن حساب ۱۵میلیون کاربر ایرانی که درنهایت منجر به مختل شدن ارتباطات برخی افراد صاحب منصب و روزنامه نگاران شده است، شبکه تلگرام بیانیه ای صادر و این خبر را رد کرد. پاول دورف موسس تلگرام نیز در سایت تلگرامی خود این خبر را تکذیب کرد و نوشت که «آرام باشید و پیام هایتان را بفرستید. تأیید دومرحله ای در تلگرام رافعال کنید تا امنیت حساب شما افزایش یابد».ماجرا از این قرار است که رویترز دو روز گذشته با استناد به اطلاعات کالین اندرسون- محقق سایبری و متخصصی در …
آرام باشید و پیام هایتان را بفرستید

بازار بورس