هک تلگرام تایید نشد

هک تلگرام تایید نشد
دبیر شورایعالی فضای مجازی هک کاربران تلگرام را تأیید نکرد و گفت: براساس طرحی که در دستور کار داریم به زودی سرور شبکه های اجتماعی خارجی به داخل منتقل می شود.
ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص هک تلگرام، صیانت از حریم خصوصی و ساماندهی شبکه های اجتماعی به سوالات پاسخ داد.
گفتگوی مهر با دبیر شورایعالی فضای مجازی به شرح زیر است؛
*با توجه به اینکه آخرین مصوبات شورای فضای مجازی ساماندهی شبکه های اجتماعی و صیانت از حریم خصوصی بود و رئیس جمهور هم دستور تدوین …

هک تلگرام تایید نشد

دبیر شورایعالی فضای مجازی هک کاربران تلگرام را تأیید نکرد و گفت: براساس طرحی که در دستور کار داریم به زودی سرور شبکه های اجتماعی خارجی به داخل منتقل می شود.
ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص هک تلگرام، صیانت از حریم خصوصی و ساماندهی شبکه های اجتماعی به سوالات پاسخ داد.
گفتگوی مهر با دبیر شورایعالی فضای مجازی به شرح زیر است؛
*با توجه به اینکه آخرین مصوبات شورای فضای مجازی ساماندهی شبکه های اجتماعی و صیانت از حریم خصوصی بود و رئیس جمهور هم دستور تدوین …
هک تلگرام تایید نشد

دانلود ها پلاس

هک کاربران تلگرام تایید نشد

هک کاربران تلگرام تایید نشد
دبیر شورایعالی فضای مجازی هک کاربران تلگرام را تأیید نکرد و گفت: براساس طرحی که در دستور کار داریم به زودی سرور شبکه های اجتماعی خارجی به داخل منتقل می شود.

هک کاربران تلگرام تایید نشد

دبیر شورایعالی فضای مجازی هک کاربران تلگرام را تأیید نکرد و گفت: براساس طرحی که در دستور کار داریم به زودی سرور شبکه های اجتماعی خارجی به داخل منتقل می شود.
هک کاربران تلگرام تایید نشد

دانلود فیلم خارجی