هر آنچه که باید در مورد فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل بدانید

هر آنچه که باید در مورد فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل بدانید
یرانسل دوباره با چالش لو رفتن دیتابیس اطلاعات مشترکان خود روبرو شده است. این زخم کهنه با راه اندازی ربات ایرانسل در تلگرام دوباره تازه شد. اما قضیه از چه قرار است و چه اقداماتی در این زمینه شده است؟

هر آنچه که باید در مورد فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل بدانید

یرانسل دوباره با چالش لو رفتن دیتابیس اطلاعات مشترکان خود روبرو شده است. این زخم کهنه با راه اندازی ربات ایرانسل در تلگرام دوباره تازه شد. اما قضیه از چه قرار است و چه اقداماتی در این زمینه شده است؟
هر آنچه که باید در مورد فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل بدانید

کرمان نیوز