قابلیت های جدید تلگرام در جدیدترین نسخه/تصاویر

قابلیت های جدید تلگرام در جدیدترین نسخه/تصاویر
تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.

قابلیت های جدید تلگرام در جدیدترین نسخه/تصاویر

تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.
قابلیت های جدید تلگرام در جدیدترین نسخه/تصاویر

مرکز فیلم