شناسایی شماره های ناشناس در تلگرام و سایر نرم افزارها

شناسایی شماره های ناشناس در تلگرام و سایر نرم افزارها
سرویس کالر آیدی Truecaller اخیرا قابلیت های جدیدی را به مجموعه خدمات نرم افزار همراه ارائه شده خود اضافه کرده که از جمله آن ها می توان به پشتیبانی نسبی از Live Caller ID برای آیفون اشاره کرد.

شناسایی شماره های ناشناس در تلگرام و سایر نرم افزارها

سرویس کالر آیدی Truecaller اخیرا قابلیت های جدیدی را به مجموعه خدمات نرم افزار همراه ارائه شده خود اضافه کرده که از جمله آن ها می توان به پشتیبانی نسبی از Live Caller ID برای آیفون اشاره کرد.
شناسایی شماره های ناشناس در تلگرام و سایر نرم افزارها