آموزشگاه های زبان جیبی!

آموزشگاه های زبان جیبی!
گروه درنگ-زهرا داستانی: «آموزش زبان انگلیسی در تلگرام» عنوان تازه ای است که امروز گوگل هم آن را می شناسد. این عنوان یکی از چند عناوینی است که با جست و جوی کلمه آموزش زبان انگلیسی در صفحه نمایشگرتان ظاهر می شوند. عنوانی که به تازگی به جمع بیشترین جست و جو های ایرانیان در فضای مجازی پیوسته است.
آموزش زبان دوم گرچه همیشه یکی از دغدغه های آموزشی در ایران بوده اما این اواخر به دلیل بازتاب رسانه ای سخنان رهبری در دیدار با معلمان آموزش روند رو به رشدی داشته است. ترویج زبان انگلیسی، رشد روز افزون آموزشگاه ها …

آموزشگاه های زبان جیبی!

گروه درنگ-زهرا داستانی: «آموزش زبان انگلیسی در تلگرام» عنوان تازه ای است که امروز گوگل هم آن را می شناسد. این عنوان یکی از چند عناوینی است که با جست و جوی کلمه آموزش زبان انگلیسی در صفحه نمایشگرتان ظاهر می شوند. عنوانی که به تازگی به جمع بیشترین جست و جو های ایرانیان در فضای مجازی پیوسته است.
آموزش زبان دوم گرچه همیشه یکی از دغدغه های آموزشی در ایران بوده اما این اواخر به دلیل بازتاب رسانه ای سخنان رهبری در دیدار با معلمان آموزش روند رو به رشدی داشته است. ترویج زبان انگلیسی، رشد روز افزون آموزشگاه ها …
آموزشگاه های زبان جیبی!

اخبار دنیای دیجیتال