عکس/پاسخ های مردم به پیامک اخیر روحانی

صفحه تلگرام “دکتر سلام” این نظرات را منتشر کرده است.

فانتزی

خبر فرهنگیان