8 نکته ای که دربارۀ WhatsApp نمی دانستید

8 نکته ای که دربارۀ WhatsApp نمی دانستید
WhatsApp  اپلیکیشنی است که قبل از تلگرام وارد بازار شد و شاید اکثر شما با آن آشنا هستید. در اینجا قصد داریم 8 ویژگی را که تا کنون دربارۀ این اپلیکیشن نمی دانستید برایتان بازگو کنیم .
Bold, Italic,  Strikethrough 

*  برای  Bold  کردن، علامت (*) به اول و آخر کلمه اضافه کنید .
* برای ایتالیک کردن، علامت (_) را به اول و آخر کلمه اضافه کنید .

* برای  Strikthrough  علامت ( ˜) را  به اول و آخر کلمه اضافه کنید .

 برداشتن تیک های آبی:

* WhatsApp را باز کنید.
* به قسمت Setting, account, …

8 نکته ای که دربارۀ WhatsApp نمی دانستید

WhatsApp  اپلیکیشنی است که قبل از تلگرام وارد بازار شد و شاید اکثر شما با آن آشنا هستید. در اینجا قصد داریم 8 ویژگی را که تا کنون دربارۀ این اپلیکیشن نمی دانستید برایتان بازگو کنیم .
Bold, Italic,  Strikethrough 

*  برای  Bold  کردن، علامت (*) به اول و آخر کلمه اضافه کنید .
* برای ایتالیک کردن، علامت (_) را به اول و آخر کلمه اضافه کنید .

* برای  Strikthrough  علامت ( ˜) را  به اول و آخر کلمه اضافه کنید .

 برداشتن تیک های آبی:

* WhatsApp را باز کنید.
* به قسمت Setting, account, …
8 نکته ای که دربارۀ WhatsApp نمی دانستید