8 نکته دربارۀ WhatsApp

8 نکته دربارۀ WhatsApp
به گزارش رهیاب: WhatsApp اپلیکیشنی است که قبل از تلگرام وارد بازار شد و شاید اکثر شما با آن آشنا هستید. در اینجا قصد داریم 8 ویژگی را که تا کنون دربارۀ این اپلیکیشن نمی دانستید برایتان بازگو کنیم .
Bold, Italic, Strikethrough

* برای Bold کردن، علامت (*) به اول و آخر کلمه اضافه کنید .
* برای ایتالیک کردن، علامت (_) را به اول و آخر کلمه اضافه کنید .

* برای Strikthrough علامت ( ˜) را به اول و آخر کلمه اضافه کنید .

 برداشتن تیک های …

8 نکته دربارۀ WhatsApp

به گزارش رهیاب: WhatsApp اپلیکیشنی است که قبل از تلگرام وارد بازار شد و شاید اکثر شما با آن آشنا هستید. در اینجا قصد داریم 8 ویژگی را که تا کنون دربارۀ این اپلیکیشن نمی دانستید برایتان بازگو کنیم .
Bold, Italic, Strikethrough

* برای Bold کردن، علامت (*) به اول و آخر کلمه اضافه کنید .
* برای ایتالیک کردن، علامت (_) را به اول و آخر کلمه اضافه کنید .

* برای Strikthrough علامت ( ˜) را به اول و آخر کلمه اضافه کنید .

 برداشتن تیک های …
8 نکته دربارۀ WhatsApp

wolrd press news