آزاد ارمکی نه مردم و جامعه خود را می شناسد، نه جامعه اروپا و نه احمدی نژاد را!

آزاد ارمکی نه مردم و جامعه خود را می شناسد، نه جامعه اروپا و نه احمدی نژاد را!
به گزارش دولت بهار، کمال رستمعلی در کانال تلگرام خود نوشت:
تقی آزاد ارمکی از اساتید محترم جامعه شناسی در مصاحبه با روزنامه قانون، گفت:
” احمدی نژاد را نماد یک فرد دهاتی با گفتمان دهاتی با دغدغه های دهاتی در مقابل دغدغه های شهری و مدرن می دانیم!”
وی در بخش دیگری از این گفتگو احمدی نژاد را یک پدیده کاملا روستایی – دهاتی توصیف کرد که در مقابل تمام عناصر و مولفه های شهری مقاومت می کند و نظام شهری را به هم می ریزد!
مشکل اساسی آزاد ارمکی و هم فکران او در دانشگاه، فقط صورت بندی غلط تضادها و تقابل ها در …

آزاد ارمکی نه مردم و جامعه خود را می شناسد، نه جامعه اروپا و نه احمدی نژاد را!

به گزارش دولت بهار، کمال رستمعلی در کانال تلگرام خود نوشت:
تقی آزاد ارمکی از اساتید محترم جامعه شناسی در مصاحبه با روزنامه قانون، گفت:
” احمدی نژاد را نماد یک فرد دهاتی با گفتمان دهاتی با دغدغه های دهاتی در مقابل دغدغه های شهری و مدرن می دانیم!”
وی در بخش دیگری از این گفتگو احمدی نژاد را یک پدیده کاملا روستایی – دهاتی توصیف کرد که در مقابل تمام عناصر و مولفه های شهری مقاومت می کند و نظام شهری را به هم می ریزد!
مشکل اساسی آزاد ارمکی و هم فکران او در دانشگاه، فقط صورت بندی غلط تضادها و تقابل ها در …
آزاد ارمکی نه مردم و جامعه خود را می شناسد، نه جامعه اروپا و نه احمدی نژاد را!

ganool review