استعفا، استعفا؟ نه بابا!

استعفا، استعفا؟ نه بابا!
چقدر این روزها استعفا تو استعفا شده است. از رئیس شبکه چهار و شبکه مستند گرفته که طفلکی ها انگار در اعتراض به دیده نشدن و کم بودن تعداد تماشاگران کانال شان افسرده شده بودند و استعفا داده اند و گفته اند اگر برویم مدیر یک کانال تلگرام بشویم عضو بیشتری خواهیم داشت و مطالب کپی مان بیشتر دیده خواهد شد! تا خود رئیس صداوسیما که از بس هی از ساختمان این شبکه به ساختمان آن شبکه رفت و برایشان فیلم های زیرخاکی دهه های پیش را برد که پخش کنند و بهشان «آباژور» داد تا هرجا لازم دارند بگذارند و گونی گونی زرشک داد تا …

استعفا، استعفا؟ نه بابا!

چقدر این روزها استعفا تو استعفا شده است. از رئیس شبکه چهار و شبکه مستند گرفته که طفلکی ها انگار در اعتراض به دیده نشدن و کم بودن تعداد تماشاگران کانال شان افسرده شده بودند و استعفا داده اند و گفته اند اگر برویم مدیر یک کانال تلگرام بشویم عضو بیشتری خواهیم داشت و مطالب کپی مان بیشتر دیده خواهد شد! تا خود رئیس صداوسیما که از بس هی از ساختمان این شبکه به ساختمان آن شبکه رفت و برایشان فیلم های زیرخاکی دهه های پیش را برد که پخش کنند و بهشان «آباژور» داد تا هرجا لازم دارند بگذارند و گونی گونی زرشک داد تا …
استعفا، استعفا؟ نه بابا!

فروش بک لینک

خرم خبر