نمودار محبوب ترین پیام رسان های موبایلی در جهان به تفکیک کشوری

نمودار محبوب ترین پیام رسان های موبایلی در جهان به تفکیک کشوری
واتس اپ محبوب ترین پیام رسان موبایلی در جهان است. همچنین تلگرام ششمین اپ محبوب پیام رسان در جهان است.

نمودار محبوب ترین پیام رسان های موبایلی در جهان به تفکیک کشوری

واتس اپ محبوب ترین پیام رسان موبایلی در جهان است. همچنین تلگرام ششمین اپ محبوب پیام رسان در جهان است.
نمودار محبوب ترین پیام رسان های موبایلی در جهان به تفکیک کشوری

خبر جدید