نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی بررسی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، اتحادیه معلمان فیزیک ایران و پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران پنجمین همایش «نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی» را برگزار می کند.
محورهای همایش:
ـ
اتحادیۀ انجمن های علمی و آموزشی معلمان فیزیک ایران، پنجمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی را 13خرداد1395 برگزار می کند.
http://yon.ir/eIAl
@Rabnews
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی بررسی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، اتحادیه معلمان فیزیک ایران و پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران پنجمین همایش «نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی» را برگزار می کند.
محورهای همایش:
ـ
اتحادیۀ انجمن های علمی و آموزشی معلمان فیزیک ایران، پنجمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی را 13خرداد1395 برگزار می کند.
http://yon.ir/eIAl
@Rabnews
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی

فانتزی