نسخه مدیرعامل سابق «ارج» برای نجات برندهای سوخته

نسخه مدیرعامل سابق «ارج» برای نجات برندهای سوخته
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران: مدیران ارج می گویند کارخانه در حال تعمیر است و تعطیل نیست.
ریحانه یاسینی
«کولر ارج از تابستانی سوزان، بهاری دلنواز می آفریند و لحظات رویایی برای آرمیدن و آساییدن» این تبلیغ قدیمی از شرکت «ارج»، با کنار هم قرار گرفتن دو تصویر ساده روی زمینه کاغذی کاهی که مربوط به چند دهه پیش می شود، طی سه روز کذشته صدها هزار بار در شبکه اجتماعی تلگرام به اشتراک گذاشته شد. در شرح این عکس نوشته شده بود:«بخشی از تاریخ ایران تعطیل شد.» خبر تعطیلی کارخانه ارج جمعه هفته گذشته منتشر و اگرچه تکذی …

نسخه مدیرعامل سابق «ارج» برای نجات برندهای سوخته

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران: مدیران ارج می گویند کارخانه در حال تعمیر است و تعطیل نیست.
ریحانه یاسینی
«کولر ارج از تابستانی سوزان، بهاری دلنواز می آفریند و لحظات رویایی برای آرمیدن و آساییدن» این تبلیغ قدیمی از شرکت «ارج»، با کنار هم قرار گرفتن دو تصویر ساده روی زمینه کاغذی کاهی که مربوط به چند دهه پیش می شود، طی سه روز کذشته صدها هزار بار در شبکه اجتماعی تلگرام به اشتراک گذاشته شد. در شرح این عکس نوشته شده بود:«بخشی از تاریخ ایران تعطیل شد.» خبر تعطیلی کارخانه ارج جمعه هفته گذشته منتشر و اگرچه تکذی …
نسخه مدیرعامل سابق «ارج» برای نجات برندهای سوخته

bluray movie download