چرا نباید از شماره های مجازی برای رفتن داخل تلگرام استفاده کنیم؟

چرا نباید از شماره های مجازی برای رفتن داخل تلگرام استفاده کنیم؟
مهر نوشت: مرکز مدیریت عملیات رخدادهای رایانه ای در مورد مضرات استفاده ناآگاهانه از نرم افزارهای شماره مجازی برای ثبت نام و نیز نرم افزارهای شخص سوم برای استفاده از سرویس تلگرام، هشدار داد.

چرا نباید از شماره های مجازی برای رفتن داخل تلگرام استفاده کنیم؟

مهر نوشت: مرکز مدیریت عملیات رخدادهای رایانه ای در مورد مضرات استفاده ناآگاهانه از نرم افزارهای شماره مجازی برای ثبت نام و نیز نرم افزارهای شخص سوم برای استفاده از سرویس تلگرام، هشدار داد.
چرا نباید از شماره های مجازی برای رفتن داخل تلگرام استفاده کنیم؟

فیلم سریال آهنگ