ناچار به دل کندن از تلگرام هستیم / برای فیلترینگ تحت فشار نیستیم

ناچار به دل کندن از تلگرام هستیم / برای فیلترینگ تحت فشار نیستیم
وکیل ملت: دبیر کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: ناگزیریم یک روزی از شبکه های اجتماعی خارجی دل بکنیم.

ناچار به دل کندن از تلگرام هستیم / برای فیلترینگ تحت فشار نیستیم

وکیل ملت: دبیر کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: ناگزیریم یک روزی از شبکه های اجتماعی خارجی دل بکنیم.
ناچار به دل کندن از تلگرام هستیم / برای فیلترینگ تحت فشار نیستیم

روزنامه ایران