علوم انسانی بحث پیرامون بینش، منش و کنش انسان است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام خسروپناه، مدیر موسسه آموزشی و پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در کانال تلگرام خود گفتاری درباره طبقه بندی علوم انسانی منتشر کرده است که از نظر می گذرد؛
یکی از مهمترین مباحث تأثیرگذار بر تحول علوم بشری، بحث از طبقه بندی علوم است که با معیارهای مختلفی از آن سخن گفته اند. نگارنده، طبقه بندی علوم را به شرح ذیل بیان می کند:
اول: طبقه بندی بر اساس علوم موجود و محقّق و طبقه بندی بر اساس تعامل انسان با خود، جامعه، طبیعت و خدا. البتّه این طبقه بندی مبتنی بر تعریف خاصّی از انسان …

دانلود موزیک

موزیک جوان