خانواده در کوچه پس کوچه های اینترنت/ منزوی شدن و فاصله خانواده ها دستاورد تلگرام و واتس اپ

خانواده در کوچه پس کوچه های اینترنت/ منزوی شدن و فاصله خانواده ها دستاورد تلگرام و واتس اپ
شبکه های اجتماعی زمینه ساز مفاسد اخلاقی و اجتماعی است و بیشتر از آنکه برای نسل امروز و به طور کلی مردم مفید باشد، خطرناک و مضر است.

خانواده در کوچه پس کوچه های اینترنت/ منزوی شدن و فاصله خانواده ها دستاورد تلگرام و واتس اپ

شبکه های اجتماعی زمینه ساز مفاسد اخلاقی و اجتماعی است و بیشتر از آنکه برای نسل امروز و به طور کلی مردم مفید باشد، خطرناک و مضر است.
خانواده در کوچه پس کوچه های اینترنت/ منزوی شدن و فاصله خانواده ها دستاورد تلگرام و واتس اپ

دانلود سرا