متهم شدن تلگرام به همکاری با اف بی آی

متهم شدن تلگرام به همکاری با اف بی آی
کارشناسان امنیتی، امنیت تلگرام را نقض و این پیام رسان را به همدستی با اف بی آی متهم کردند. همه بر این باورند تلگرام پیام رسان امنی است، اما این گونه نیست.

متهم شدن تلگرام به همکاری با اف بی آی

کارشناسان امنیتی، امنیت تلگرام را نقض و این پیام رسان را به همدستی با اف بی آی متهم کردند. همه بر این باورند تلگرام پیام رسان امنی است، اما این گونه نیست.
متهم شدن تلگرام به همکاری با اف بی آی

اخبار دنیای دیجیتال