جنایت های ما قبل تاریخ همراه با چاشنی «تلگرام» و «جی میل»

جنایت های ما قبل تاریخ همراه با چاشنی «تلگرام» و «جی میل»
شاخص : تلگرام و جی میل؛ محبوب ترین ابزارهای اینترنتی داعش است که 34 درصد ارتباطات آنها مبتنی بر تلگرام انجام می شود.

جنایت های ما قبل تاریخ همراه با چاشنی «تلگرام» و «جی میل»

شاخص : تلگرام و جی میل؛ محبوب ترین ابزارهای اینترنتی داعش است که 34 درصد ارتباطات آنها مبتنی بر تلگرام انجام می شود.
جنایت های ما قبل تاریخ همراه با چاشنی «تلگرام» و «جی میل»

مرکز فیلم