«مؤتلفه» کانال دار شد

«مؤتلفه» کانال دار شد
ا طلاعات روز# کانال رسمی حزب مؤتلفه اسلامی در شبکه اجتماعی تلگرام با هدف اطلاع رسانی مستقیم و سریع و با استعانت از خداوند متعال و در راستای اعتلای اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد، در این کانال آخرین اخبار و مواضع حزب مؤتلفه اسلامی منتشر می شود.
برای عضویت در این کانال می توانید با ورود به نشانی اینترنتی telegram.me/hezbe_motalefeh و یا جست وجوی عبارتhezbe_motalefeh@ در نرم افزار تلگرام و انتخاب گزینه به این کانال بپیوندید.
این کانال، تنها کانال رسمی حزب مؤتلفه اسلامی در شبکه …

«مؤتلفه» کانال دار شد

ا طلاعات روز# کانال رسمی حزب مؤتلفه اسلامی در شبکه اجتماعی تلگرام با هدف اطلاع رسانی مستقیم و سریع و با استعانت از خداوند متعال و در راستای اعتلای اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد، در این کانال آخرین اخبار و مواضع حزب مؤتلفه اسلامی منتشر می شود.
برای عضویت در این کانال می توانید با ورود به نشانی اینترنتی telegram.me/hezbe_motalefeh و یا جست وجوی عبارتhezbe_motalefeh@ در نرم افزار تلگرام و انتخاب گزینه به این کانال بپیوندید.
این کانال، تنها کانال رسمی حزب مؤتلفه اسلامی در شبکه …
«مؤتلفه» کانال دار شد