تهدید به قتل به بهانه ایجاد مزاحمت برای همسر

تهدید به قتل به بهانه ایجاد مزاحمت برای همسر
بهگزارش ایران خبر ، سرهنگ “علی شفیعی”گفت: یکی از شهروندان با ارائه مستندات عنوان کرده است (( به درخواست استاد دانشگاه خود اقدام به ایجاد گروه علمی برای دیگر دانشجویان در شبکه اجتماعی تلگرام کرده و شماره تلفن هایی را که توسط استاد برایم ارسال شد به گروه اضافه کردم اما پس از مدتی یکی از اعضای گروه به دلیل نامعلوم با ارسال پیام هایی مرا را تهدید به هتک حیثیت و ضرب و شتم و در نهایت قتل کرد و حتی چندین بار عده ای ناشناس در مقابل درب دانشگاه محل تحصیلم قصد ضرب و شتم و حمله به من داشتند)) که با توجه به …

تهدید به قتل به بهانه ایجاد مزاحمت برای همسر

بهگزارش ایران خبر ، سرهنگ “علی شفیعی”گفت: یکی از شهروندان با ارائه مستندات عنوان کرده است (( به درخواست استاد دانشگاه خود اقدام به ایجاد گروه علمی برای دیگر دانشجویان در شبکه اجتماعی تلگرام کرده و شماره تلفن هایی را که توسط استاد برایم ارسال شد به گروه اضافه کردم اما پس از مدتی یکی از اعضای گروه به دلیل نامعلوم با ارسال پیام هایی مرا را تهدید به هتک حیثیت و ضرب و شتم و در نهایت قتل کرد و حتی چندین بار عده ای ناشناس در مقابل درب دانشگاه محل تحصیلم قصد ضرب و شتم و حمله به من داشتند)) که با توجه به …
تهدید به قتل به بهانه ایجاد مزاحمت برای همسر

car