فیلم معرفی پیام رسان سروش / جایگزین مناسب برای پیام رسان تلگرام + دانلود

فیلم معرفی پیام رسان سروش / جایگزین مناسب برای پیام رسان تلگرام + دانلود
سروش یک پیام رسان با کانال های تعاملی است. چت دو نفره و گروهی، تماس صوتی و کانال های تعاملی، بخشی از خدمات پیام رسان سروش است.

فیلم معرفی پیام رسان سروش / جایگزین مناسب برای پیام رسان تلگرام + دانلود

سروش یک پیام رسان با کانال های تعاملی است. چت دو نفره و گروهی، تماس صوتی و کانال های تعاملی، بخشی از خدمات پیام رسان سروش است.
فیلم معرفی پیام رسان سروش / جایگزین مناسب برای پیام رسان تلگرام + دانلود

بک لینک رنک 4

اخبار دنیای دیجیتال