عضو کارگروه فیلترینگ: تلگرام به خواسته ایران توجه نکند حذف می شود نه فیلتر

نصر: سید محمدرضا آقامیری عضو کارگروه فیلترینگ با بیان اینکه به وابستگی مردم به تلگرام توجه داریم، گفت: اگر تلگرام به خواسته موجه ایران تمکین نکند به سرنوشت شبکه هایی که هم فیلتر نشدند و هم حذف شدند دچار می شود.

فیلم سریال آهنگ

اتوموبیل