غرق شدن جوانان یزدی در گرداب تلگرام/امربه معروف ونهی از منکر راه مقابله با آسیب های اجتماعی است

غرق شدن جوانان یزدی در گرداب تلگرام/امربه معروف ونهی از منکر راه مقابله با آسیب های اجتماعی است
یکی از شهروندان یزدی گفت: دختران و پسران جوان که اطلاعات کافی از اثرات مخرب و آسیب های شبکه های اجتماعی ندارند تویسط تلگرام اغفال شده و در گرداب آن غرق می شوند.

غرق شدن جوانان یزدی در گرداب تلگرام/امربه معروف ونهی از منکر راه مقابله با آسیب های اجتماعی است

یکی از شهروندان یزدی گفت: دختران و پسران جوان که اطلاعات کافی از اثرات مخرب و آسیب های شبکه های اجتماعی ندارند تویسط تلگرام اغفال شده و در گرداب آن غرق می شوند.
غرق شدن جوانان یزدی در گرداب تلگرام/امربه معروف ونهی از منکر راه مقابله با آسیب های اجتماعی است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی