صفحات مستهجن تلگرام همچنان در دسترس مخاطبان قرار دارد/ایتستاگرام محل تبلیغ گروه ها و کانال های ممنوع

صفحات مستهجن تلگرام همچنان در دسترس مخاطبان قرار دارد/ایتستاگرام محل تبلیغ گروه ها و کانال های ممنوع
چند وقت پیش قرار بود نرم افزار پیام رسان تلگرام مسدود و برای آن جایگزینی معرفی و در اختیار عموم قرار گیرد اما اینک شاهد آن هستیم که نه تنها این اتفاق نیافتاده است که دیگر نرم افزار ها هم به مدد این نرم افزار صهیونیستی آمده اند و قدرت تبلیغاتی تلگرام چندین برابر گذشته شده است.

صفحات مستهجن تلگرام همچنان در دسترس مخاطبان قرار دارد/ایتستاگرام محل تبلیغ گروه ها و کانال های ممنوع

چند وقت پیش قرار بود نرم افزار پیام رسان تلگرام مسدود و برای آن جایگزینی معرفی و در اختیار عموم قرار گیرد اما اینک شاهد آن هستیم که نه تنها این اتفاق نیافتاده است که دیگر نرم افزار ها هم به مدد این نرم افزار صهیونیستی آمده اند و قدرت تبلیغاتی تلگرام چندین برابر گذشته شده است.
صفحات مستهجن تلگرام همچنان در دسترس مخاطبان قرار دارد/ایتستاگرام محل تبلیغ گروه ها و کانال های ممنوع