گزارش حقوق های نامتعارف بزودی منتشر می شود

گزارش حقوق های نامتعارف بزودی منتشر می شود
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی فیش حقوقی خود را منتشر کرد
رئیس کتابخانه ملی ایران، فیش حقوقی اسفندماه سال گذشته خود که طی آن، دریافتی او کمتر از 7 میلیون تومان بوده است را منتشر کرد تا نشان بدهد «سطح پرداخت حقوق در دولت عادلانه و در چارچوب قانون است و اگر موارد خاصی هم باشد، نیازمند بررسی و برخورد است.» سیدرضا صالحی امیری با انتشار متنی در «تلگرام» نوشت: «به دنبال پیشنهاد برخی دوستان و در راستای شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی، فیش حقوقی اسفند ۱۳۹۴ خود را که قبل از طرح مسائل اخیر است منتشر می کنم، …

گزارش حقوق های نامتعارف بزودی منتشر می شود

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی فیش حقوقی خود را منتشر کرد
رئیس کتابخانه ملی ایران، فیش حقوقی اسفندماه سال گذشته خود که طی آن، دریافتی او کمتر از 7 میلیون تومان بوده است را منتشر کرد تا نشان بدهد «سطح پرداخت حقوق در دولت عادلانه و در چارچوب قانون است و اگر موارد خاصی هم باشد، نیازمند بررسی و برخورد است.» سیدرضا صالحی امیری با انتشار متنی در «تلگرام» نوشت: «به دنبال پیشنهاد برخی دوستان و در راستای شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی، فیش حقوقی اسفند ۱۳۹۴ خود را که قبل از طرح مسائل اخیر است منتشر می کنم، …
گزارش حقوق های نامتعارف بزودی منتشر می شود

عکس