وقتی حاکمیت ملی قربانی می شود

آیا اگر یک دادگاه ایرانی به هر دلیل حکم به بسته شدن یک گروه یا کانال تلگرامی بدهد، تلگرام آن را می بندد؟ تلگرام که براساس ارزش ها و ضدارزش های فرهنگی غرب عمل می کند و با انتشار تصاویر برهنه و نیمه برهنه تحت عنوان طنز و سرگرمی هیچ مشکلی ندارد…

تکست آهنگ