شنیده ها 2544

شنیده ها 2544

شنیده

1- یکی از کانال های تلگرامی سیاسی استان مجبور به نوشتن قوانین برای خود شده است. گویا این اقدام در واکنش به برخی نظرات تهدیدی بوده است. گفتنی است اکثر گروههای سیاسی در تلگرام گروه یا کانال دارند.
2- چالش های فضای مجازی روز بروز بیشتر می شود. گویا هر کس چالشی ساخته و دیگران را به این چالش دعوت می کند. گفتنی است اکنون چالش نگاه مربعی از سوی طرفداران یک حزب و دست بوسی پدر و مادر از جمله چالش های فضای مجازی کشور است.
3- در نشست ندا اکثر داوطلبان اصلاح طلب حضور داشته اند. گویا در این نشس …

دانلود سریال

بک لینک رنک 8