«ساغول نایلون ایستمز»

«ساغول نایلون ایستمز»
ساوالان خبر : تا دلتان بخواهد فضای مجازی پر شده از کمپین های مختلف؛ نه به کپی فیلم و سریال، نه به تصادفات جاده ای، نه به خشونت خانگی، حمایت از قانون حفاظت از محیط بان و هزاران کمپین یا چالش دیگر که گروه های تلگرامی و صفحه های اینستاگرامی را در برگرفته است. اینها درواقع واکنش کاربران اینترنتی به اتفاق های پیرامونشان است. یکی از این کم‍‍پین ها، کمپین نه به پلاستک است که این روزها در تلگرام به عنوان «ساغول نایلون ایستمز» یا همان« نه کیسه های پلاستیک »است.
اهمیت این کمپین از آنجاست که بازیافت هرکیسه نایلک …

«ساغول نایلون ایستمز»

ساوالان خبر : تا دلتان بخواهد فضای مجازی پر شده از کمپین های مختلف؛ نه به کپی فیلم و سریال، نه به تصادفات جاده ای، نه به خشونت خانگی، حمایت از قانون حفاظت از محیط بان و هزاران کمپین یا چالش دیگر که گروه های تلگرامی و صفحه های اینستاگرامی را در برگرفته است. اینها درواقع واکنش کاربران اینترنتی به اتفاق های پیرامونشان است. یکی از این کم‍‍پین ها، کمپین نه به پلاستک است که این روزها در تلگرام به عنوان «ساغول نایلون ایستمز» یا همان« نه کیسه های پلاستیک »است.
اهمیت این کمپین از آنجاست که بازیافت هرکیسه نایلک …
«ساغول نایلون ایستمز»

خرید vpn سرور فرانسه

سایت خبری زندگی