۳ ساعت شکنجه پایان دوستی تلگرامی با دختر نوجوان

۳ ساعت شکنجه پایان دوستی تلگرامی با دختر نوجوان
دوستی دختر و پسر ۱۴ ساله در تلگرام پایان خوشی نداشت. پدردختر وقتی پی به این رابطه برد، پسرنوجوان را با زور به خانه اش کشاند و تا حد مرگ وی را کتک زد.

۳ ساعت شکنجه پایان دوستی تلگرامی با دختر نوجوان

دوستی دختر و پسر ۱۴ ساله در تلگرام پایان خوشی نداشت. پدردختر وقتی پی به این رابطه برد، پسرنوجوان را با زور به خانه اش کشاند و تا حد مرگ وی را کتک زد.
۳ ساعت شکنجه پایان دوستی تلگرامی با دختر نوجوان

دانلود فیلم با لینک مستقیم