چرا روی کاکتوس ها غلت می زنیم؟

چرا روی کاکتوس ها غلت می زنیم؟
درج مطلبی از کانال های تلگرام به معنای تأیید تمامی مطالب آن کانال نیست و تنها مطلب منتشر شده در این ستون مورد تأیید زندگی سلام است.کانال تلگرامی مجله «موفقیت» این مطلب را منتشر کرده است: دکتر ویلیام گلسر مثال خوبی دارد، او می گوید: یک مرد جوان در پارک بزرگ کاکتوس مشغول قدم زدن بوده که ناگهان تمام لباس هایش را در آورده و به وسط کاکتوس ها می پرد و غلت می زند، افرادی که اطراف بودند او را با زحمت بیرون می آورند و از او می پرسند: «چرا این کار را کردی؟!» و او پاسخ می دهد که: «در آن لحظه به نظرم کار خوبی می …

چرا روی کاکتوس ها غلت می زنیم؟

درج مطلبی از کانال های تلگرام به معنای تأیید تمامی مطالب آن کانال نیست و تنها مطلب منتشر شده در این ستون مورد تأیید زندگی سلام است.کانال تلگرامی مجله «موفقیت» این مطلب را منتشر کرده است: دکتر ویلیام گلسر مثال خوبی دارد، او می گوید: یک مرد جوان در پارک بزرگ کاکتوس مشغول قدم زدن بوده که ناگهان تمام لباس هایش را در آورده و به وسط کاکتوس ها می پرد و غلت می زند، افرادی که اطراف بودند او را با زحمت بیرون می آورند و از او می پرسند: «چرا این کار را کردی؟!» و او پاسخ می دهد که: «در آن لحظه به نظرم کار خوبی می …
چرا روی کاکتوس ها غلت می زنیم؟

ganool review