اقدام زشت داماد با مادر زنش

اقدام زشت داماد با مادر زنش
نواجنوب:خانمی که با پیام های رکیک و توهین وفحاشی از سوی فردی ناشناس در تلگرام روبرو شده بود باور نمی کرد دامادش مرتکب چنین حماقتی شده باشد.

اقدام زشت داماد با مادر زنش

نواجنوب:خانمی که با پیام های رکیک و توهین وفحاشی از سوی فردی ناشناس در تلگرام روبرو شده بود باور نمی کرد دامادش مرتکب چنین حماقتی شده باشد.
اقدام زشت داماد با مادر زنش

قدیر نیوز