گروه روش تحقیق درحسابداری ویژه دانشجویان و اساتید حسابداری در تلگرام راه اندازی شد

گروه روش تحقیق درحسابداری ویژه دانشجویان و اساتید حسابداری در تلگرام راه اندازی شد
گروه روش تحقیق درحسابداری ویژه دانشجویان و اساتید حسابداری در تلگرام راه اندازی شد
هدف این گروه تبادل نظر و تعامل بین دانشجویان و پژوهشگران حوزه حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی و مهندسی مالی می باشد. لذا دوستان می توانند با بحث پیرامون عناوین مذکور و اشتراک گذاری مطالب و دانش خود دیگران را از فرصت بهره مندی اطلاعات درگیر نمایند.
قوانین و مفاد گروه و مطالبی که می توان در گروه ارسال کرد:
• آموزش روش تحقیق
• روش تحقیق با رویکرد حسابداری
• مطالب جدید در حوزه حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی و مهندس …

گروه روش تحقیق درحسابداری ویژه دانشجویان و اساتید حسابداری در تلگرام راه اندازی شد

گروه روش تحقیق درحسابداری ویژه دانشجویان و اساتید حسابداری در تلگرام راه اندازی شد
هدف این گروه تبادل نظر و تعامل بین دانشجویان و پژوهشگران حوزه حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی و مهندسی مالی می باشد. لذا دوستان می توانند با بحث پیرامون عناوین مذکور و اشتراک گذاری مطالب و دانش خود دیگران را از فرصت بهره مندی اطلاعات درگیر نمایند.
قوانین و مفاد گروه و مطالبی که می توان در گروه ارسال کرد:
• آموزش روش تحقیق
• روش تحقیق با رویکرد حسابداری
• مطالب جدید در حوزه حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی و مهندس …
گروه روش تحقیق درحسابداری ویژه دانشجویان و اساتید حسابداری در تلگرام راه اندازی شد

خبرگزاری اصفحان