آیا صله رحمِ تلگرامی آثار دید و بازدید را دارد؟

آیا صله رحمِ تلگرامی آثار دید و بازدید را دارد؟
ما در حال پیشروی به سوی مسخ شدن ذهنی هستیم اما توجه ندارم به سمت فضایی کشیده می شویم که از ما انسان هایی رباتیک با هوش مصنوعی می سازد. ما به دید و بازدید نزدیکان و آشنایان و دوستان خود برای بهداشت روانی نیازمندیم.
حجت الاسلام ابراهیم اخوی، روانشناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا وابسته به موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در پاسخ به این سوال که آیا برقراری ارتباط در شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام می تواند جایگزینی برای صله رحم و دید و بازدید باشد، اظهار کرد: به طور کلی در این باره به فضای مجازی دو گونه می …

آیا صله رحمِ تلگرامی آثار دید و بازدید را دارد؟

ما در حال پیشروی به سوی مسخ شدن ذهنی هستیم اما توجه ندارم به سمت فضایی کشیده می شویم که از ما انسان هایی رباتیک با هوش مصنوعی می سازد. ما به دید و بازدید نزدیکان و آشنایان و دوستان خود برای بهداشت روانی نیازمندیم.
حجت الاسلام ابراهیم اخوی، روانشناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا وابسته به موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در پاسخ به این سوال که آیا برقراری ارتباط در شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام می تواند جایگزینی برای صله رحم و دید و بازدید باشد، اظهار کرد: به طور کلی در این باره به فضای مجازی دو گونه می …
آیا صله رحمِ تلگرامی آثار دید و بازدید را دارد؟

دانلود سریال

خبرگذاری خوزستان