راه اندازی کانال رسمی تلگرام ستاد اقامه نماز

راه اندازی کانال رسمی تلگرام ستاد اقامه نماز
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: کانال رسمی تلگرام ستاد اقامه نماز با عنوان « قرار 17» از سوی ستاد اقامه نماز راه اندازی شد.

راه اندازی کانال رسمی تلگرام ستاد اقامه نماز

سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: کانال رسمی تلگرام ستاد اقامه نماز با عنوان « قرار 17» از سوی ستاد اقامه نماز راه اندازی شد.
راه اندازی کانال رسمی تلگرام ستاد اقامه نماز

مرکز فیلم