لزوم ذکر منبع در کانالهای تلگرامی

لزوم ذکر منبع در کانالهای تلگرامی
گاهی دیده شده است برخی از کانال های تلگرام اخباری را بدون درج منبع برای مخاطبان خود منتشر می کنند که متاسفانه این روند به امری معمول در اغلب رسانه ها و کانال های تلگرامی تبدیل شده است.

لزوم ذکر منبع در کانالهای تلگرامی

گاهی دیده شده است برخی از کانال های تلگرام اخباری را بدون درج منبع برای مخاطبان خود منتشر می کنند که متاسفانه این روند به امری معمول در اغلب رسانه ها و کانال های تلگرامی تبدیل شده است.
لزوم ذکر منبع در کانالهای تلگرامی

پسورد نود 32

اسکای نیوز