تلگرام به دنبال رباتی برای فلیترینگ هوشمند

تلگرام به دنبال رباتی برای فلیترینگ هوشمند
محمود واعظی در حاشیه همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات، از حمله اخیر هکران به سایت های دولتی و فیلترینگ هوشمند تلگرام گفت.

تلگرام به دنبال رباتی برای فلیترینگ هوشمند

محمود واعظی در حاشیه همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات، از حمله اخیر هکران به سایت های دولتی و فیلترینگ هوشمند تلگرام گفت.
تلگرام به دنبال رباتی برای فلیترینگ هوشمند

ganool review