آیا شبکه های مجازی به دموکراسی مجازی می رسد؟

آیا شبکه های مجازی به دموکراسی مجازی می رسد؟
این روزها هریک از ما ساعاتی بسیار از روز را پای اینترنت یا شبکه های اجتماعی مجازی مختلف از جمله « تلگرام » می گذرانیم . جالب اینکه آمارهای ارائه شده حکایت از سرانه مصرف 9 ساعت استفاده از فضای مجازی برای ما و تنها یک ساعت برای مردم اروپا دارد! اکثر این شبکه ها از جمله همین شبکه تلگرام از قابلیت های بسیار مهمی برخوردار هستند که جذابیت های بی شماری را برای کاربران ایجاد کرده اند از جمله انتقال سریع متن، عکس و فیلم و نیز امکان تشکیل گروه های مختلف مجازی با اعضای بسیار بالا (سوپر گروه) یا کانال های مختلف و …

آیا شبکه های مجازی به دموکراسی مجازی می رسد؟

این روزها هریک از ما ساعاتی بسیار از روز را پای اینترنت یا شبکه های اجتماعی مجازی مختلف از جمله « تلگرام » می گذرانیم . جالب اینکه آمارهای ارائه شده حکایت از سرانه مصرف 9 ساعت استفاده از فضای مجازی برای ما و تنها یک ساعت برای مردم اروپا دارد! اکثر این شبکه ها از جمله همین شبکه تلگرام از قابلیت های بسیار مهمی برخوردار هستند که جذابیت های بی شماری را برای کاربران ایجاد کرده اند از جمله انتقال سریع متن، عکس و فیلم و نیز امکان تشکیل گروه های مختلف مجازی با اعضای بسیار بالا (سوپر گروه) یا کانال های مختلف و …
آیا شبکه های مجازی به دموکراسی مجازی می رسد؟

فانتزی