بی برنامگی دستگاه های فرهنگی در برابر تلگرام

بسیاری از ادارات و مدیران استان همدان در شبکه تلگرام حضور دارند و هر روز نیز بر آمار کاربران این شبکه افزوده می شود، اما دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در مقابل آسیب های این شبکه مجازی سکوت اختیار کرده اند.

اتوبیوگرافی