وقتی حامی دستفروشان می شویم!

وقتی حامی دستفروشان می شویم!
اسما روانخواه| لابد اسم کمپین من از دستفروشان هم خرید می کنم را شنیده اید! کمپینی که انگار حرف دل خیلی ها بود و حالا به صورت یک حرکت مردمی خود را نشان می دهد. حکایت آغاز این کمپین هم برمی گردد به خبر های ریز و درشتی که در سال گذشته از نوع برخورد نادرست ماموران شهرداری با دستفروشان می خواندیم، برخوردهایی که بارها و بارها منجربه اقدام به خودکشی یا خودسوزی این افراد شد. راستش حتی نیاز نبود این اخبار را از طریق تلگرام و اینستاگرام و روزنامه ها بخوانیم، کافی بود در سطح شهر راه برویم و ترس دویده از ماموران …

وقتی حامی دستفروشان می شویم!

اسما روانخواه| لابد اسم کمپین من از دستفروشان هم خرید می کنم را شنیده اید! کمپینی که انگار حرف دل خیلی ها بود و حالا به صورت یک حرکت مردمی خود را نشان می دهد. حکایت آغاز این کمپین هم برمی گردد به خبر های ریز و درشتی که در سال گذشته از نوع برخورد نادرست ماموران شهرداری با دستفروشان می خواندیم، برخوردهایی که بارها و بارها منجربه اقدام به خودکشی یا خودسوزی این افراد شد. راستش حتی نیاز نبود این اخبار را از طریق تلگرام و اینستاگرام و روزنامه ها بخوانیم، کافی بود در سطح شهر راه برویم و ترس دویده از ماموران …
وقتی حامی دستفروشان می شویم!

استخدام