مرد آهنی در دنیای مجازی

مرد آهنی در دنیای مجازی
گویا قرار بوده روبات ها بیایند و اعمال فیزیکی پردردسر ما انسان ها را از دوش مان بردارند. اما به مدد توسعه فضای مجازی و گسترش فعالیت های ما در این فضای جدید، دریافته ایم که روبات ها هم می توانند شخصیتی مجازی پیدا کنند. آنها می توانند یک برنامه رایانه ای باشند که خیلی از فعالیت های تکراری ما در فضای مجازی را برایمان انجام دهند. اگرچه این روبات های نرم افزاری پیش از این هم وجود داشته اند ولی در عمومی سازی آنها شبکه تلگرام نقش بیشتری را ایفا کرد. تلگرام به ما ثابت کرد که نیازی نیست اعضای یک گروه لزوما …

مرد آهنی در دنیای مجازی

گویا قرار بوده روبات ها بیایند و اعمال فیزیکی پردردسر ما انسان ها را از دوش مان بردارند. اما به مدد توسعه فضای مجازی و گسترش فعالیت های ما در این فضای جدید، دریافته ایم که روبات ها هم می توانند شخصیتی مجازی پیدا کنند. آنها می توانند یک برنامه رایانه ای باشند که خیلی از فعالیت های تکراری ما در فضای مجازی را برایمان انجام دهند. اگرچه این روبات های نرم افزاری پیش از این هم وجود داشته اند ولی در عمومی سازی آنها شبکه تلگرام نقش بیشتری را ایفا کرد. تلگرام به ما ثابت کرد که نیازی نیست اعضای یک گروه لزوما …
مرد آهنی در دنیای مجازی

تلگرام